To jest kopia z pamięci podręcznej Google adresu http://genepedia.pl/index.php?title=S%C5%82ownik_liczebnik%C3%B3w_%C5%82ac.-pol.. Zdjęcie przedstawia stan strony z 9 Lut 2011 06:22:15 GMT. Aktualna strona może wyglądać inaczej. Więcej informacji

Wersja tekstowa
Znaleziono tyko w linkach do tej strony: słownik liczebników łac pol  

Słownik liczebników łac.-pol.

Z Genepedia

To jest zalążek artykułu Słownik liczebników łac.-pol.. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Słownik liczebników łac.-pol. o dokumencie.

Słownik liczebników łac.-pol.

Został stworzony do współpracy z szablonami tłumaczenia aktów i dokumentów jako wyciąg danych pozyskanych ze słownika Genpolu oraz tłumaczonych aktów metrykalnych.

Oznaczenia:

(o) - litera dodawana do wyrazu

(-o) - litera wymieniana w wyrazie


Liczebnik Liczebnik główny L. porządk. (rodz. męski) Przykład zapisu Język polski
1 unus primus primo (primer) (primus) pierwszego, (pierwsze), (pierwsze)
primam 1-szą
2 duo, duae secundus ..... (?????) drugiego (drugie)
2dam 2-gą
duab (od duabus) dwoma
3 tres, tria tertius tertio (trium), (tribus), (tria) trzeciego (trzech) (trzy, trzema)
3tia trzeciej
3b od 3bus 3ma
4 quattuor quartus quinto(s), quarto(-a) czwartego
5 quinque quintus huinto, quinta, quinq piątego
6 sex sextus sekto(-a) szóstego
7 septem septimus septima(-o) siódmego
8 octo ocatvus octava ósmego
9 novem nonus nono dziewiątego
10 decem decimus decim dziesiątego
11 undecim undecimus undes(-c)imo jedenastego
12 duodecim duodecimus dwunastego
13 tredecim tertius decimus trzynastego
14 quattuordecim quartus decimus czternastego
15 quindecim quintus decimus quinta pietnastego
16 sedecim sextus decimus sexta, decima sexta szesnastego
17 septemdecim septimus decimus septimo, decima(-o) septima(-o) siedemnastego
18 odeviginti duodevicesimus decima octava osiemnastego
19 undeviginti undevicesimus diecima nona dziewiętnastego
20 viginti vicesimus albo vigesimus vigovimo, viges(c)imo(-a) dwudziestego
21 viginti unus vicesimus primus dwudziestego pierwszego
22 viginti duo vicesimus secundus dwudziestego drugiego
23 viginti tres vicesimus tertius dwudziestego trzeciego
24 viginti quattuor vicesimus quartus dwudziestego czwartego
25 viginti quinque vicesimus quintus dwudziestego piątego
26 viginti sex vicesimus sextus vigesima suxta dwudziestego szóstego
27 viginti septem vicesimus septimus dwudziestego siódmego
28 viginti octo vicesimus octavus vigzimo octavo dwudziestego ósmego
29 viginti novem vicesimus nonus vigesima nona dwudziestego dziewiątego
30 triginta tricesimus trigesimo(-a) trzydziestego
40 quadraginta quadragesimus czterdziestego
50 quinquaginta quinquagesimus pięćdziesiątego
60 sexaginta sexagesimus sześćdziesiątego
70 septuaginta septuagesimus septussino, septuosimi siedemdziesiątego
80 octoginta octogesimus osiemdziesiątego
90 nonaginta nonagesimus nonegelinos, nonag(r)esimo dziewięćdziesiątego
100 centum centesimus setnego
101 centum unus centesimus primus setnego pierwszego
150 centum quinquaginta centesimus quinquagesimus setnego pięćdziesiątnego
200 ducenti ducentesimus dwusetnego
300 trecenti trecentisimus trzysetnego
400 quadrigenti quadringentesimus czterysetnego
500 quingenti quingentesimus pięćsetnego
600 sescenti sescentesimus sześćsetnego
700 septigenti septingentesimus septingentesimo siedemsetnego
800 octingenti octingentesimus octagentesimo, octingentesimo osiemsetnego
900 nongenti nongentesimus dziewięćsetnego
1000 mille millesimus millesim(o, u) tysiąc